Tràmits d’interès per a les entitats

Consulta els principals tràmits d’interès per a les entitats que es poden fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Registre municipal d’entitats

Alta/Modificació/Baixa al Registre municipal d’entitats

Representar legalment una entitat

Registre general

Accés a la informació pública

Aportació de documentació a un expedient 

Presentació de consultes, queixes i/o suggeriments sobre el Codi d’Ètica i Bon Govern

Sol·licitud genèrica (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits)

Tramitació del carnet d’alberguista de grup

Sol·licitud d’inscripció a audiències públiques

 • Pancartes i cartells

Instal·lació de pancartes

Sol·licitud de permís per penjar cartells no comercials a les cartelleres municipals

 • Certificats digitals

Obtenir el certificat electrònic de la FNMT

Obtenir el certificat electrònic IdCat

Sol·licitud de Codi d’Identificació Personal (CIP)

 • ProjectG – catàleg de murs

Sol·licitud per al ProjectG: Incorporació d’una paret de titularitat no municipal al catàleg de murs per a la realització d’obres d’art mural urbà

Sol·licitud per al ProjectG: realització de grafitis o pintures murals

 • Lleure infants i adolescents

Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora del programa d’activitats d’educació en el lleure a l’ Estiu

Sol·licitud per ser Entitat col·laboradora: Inclusió en activitats extraescolars per a infants i adolescents amb diversitat funcional

Participació ciutadana

Inscripció a processos participatius

Intervenció oral de les entitats en el Ple Municipal

 • Paborde/Pabordessa de Festa Major

Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les associacions participants a les cercaviles de Festa Major

Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les entitats culturals o associacions de veïns

Sol·licitud de vot de les candidatures a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les associacions participants a les cercaviles de Festa Major

Sol·licitud de vot de les candidatures a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les entitats culturals o associacions de veïns

 • Assemblea Municipal Oberta (AMO)

Presentació de propostes per l’Assemblea Municipal Oberta (AMO)

Sol·licitud d’inscripció com a públic assistent a l’Assemblea Municipal Oberta (AMO)

 • Punt de Voluntariat

Punt de Voluntariat: Crida de voluntariat (per les entitats del Registre Municipal)

Punt de Voluntariat: Vols ser voluntari/a? Inscripció

Recursos per a les entitats

Accés al servei d’educació ambiental. Programa Agenda 21 escolar

Cessió de mapes i ortofotos en format digital (servei gratuït)

Incidències, queixes i suggeriments

Reserva i lloguer del Banc de recursos de la Regidoria de Joventut

Sol·licitud de dades a l’Observatori social

Sol·licitud de mediació

Sol·licitud d’inscripció al Pla de formació i de suport a entitats i associacions

Sol·licitud de pagament de les subvencions singularment previstes en el pressupost municipal destinades a entitats titulars de la pròpia seu social

 • Subvencions

Sol·licitud de subvencions destinades a entitats

Sol·licitud de subvencions Nominatives 2019

 • Justificació subvencions

Justificació de subvencions destinades a entitats 2019

Justificació subvencions nominatives

 • Instal·lacions i espais

Sol·licitud d’ús de les instal·lacions esportives de les escoles d’educació infantil i primària públics de Vilanova i la Geltrú fora de l’horari lectiu.

Sol·licitud per a la concessió de llicència d’ocupació temporal d’espais públics destinats a horts/espais agrícoles socials ecològics a entitats sense ànim de lucre

Ús dels espais de la Xarxa d’ Equipaments Cívics Municipals

Ús dels espais de les Biblioteques Municipals i del Teatre Principal

Ús d’espais dels museus de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

Ús d’instal·lacions esportives municipals per a esdeveniments de caràcter puntual

Via pública

Autorització per fer manifestacions al carrer

Instal·lació d’envelats

Organització d’activitats a la via pública

Organització de festes majors als barris

Sol·licitud de tall de carrer total, tall de carrer parcial o reserva d’estacionament

Sol·licitud per instal·lar una parada durant un dia a la via pública, en règim de comunicació prèvia

Participació a les fires

Inscripcions Mercat de segona mà i d’intercanvi

Instal·lació d’atraccions i parades de Fira

Instal·lació de parades per a la venda de llibres i roses per Sant Jordi

 • Mercats

Inscripció per a participar en el procés d’atorgament d’un espai en el Mercat d’artesania d’estiu (2019)

Inscripció per a participar en el procés d’atorgament d’un espai en el Mercat de Brocanters, col·leccionisme, art i artesania (2018/2020)

Inscripció per a participar en el procés d’atorgament d’un estand al Mercat d’Artesania de Setmana Santa (2019)

Inscripció per a participar en el procés d’atorgament d’una caseta al mercat de Nadal i Reis (2019/2020)

Informació al consumidor (OMIC)

Informació sobre un tema de consum

Presentació de fulls oficials de Reclamació/Denúncia

Reclamacions en matèria de consum

Gestió econòmica

Sol·licitud de compensació de deute

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria

Llicència d’activitats

Activitats. Comunicació Prèvia d’Obertura. Llei 16/2015

Activitats. Declaració responsable d’obertura

Sol·licitud de serveis municipals

Alta d’un acte a l’Agenda Municipal

Oficina de la Defensora del Ciutadania

Sol·licitud de visita a la Defensora de la Ciutadania

Tràmits de la Generalitat

Constitució d’una associació

Renovació parcial o total de la junta d’una associació

Modificació dels estatuts

Canvi de domicili social

Dissolució d’una associació

Altres tràmits