A continuació fem un recull de les principals legislacions a tenir en compte.

  1. Llei 4/2008 del Llibre III del Codi civil de Catalunya
  2. Llei de protecció de dades
  3. Llei de transparència
  4. Llei del Voluntariat
  5. Les entitats esportives han de complir amb la Llei 1/2000, de l’esport i el decret 58/2010 i 55/2012, respectivament.
  6. Les entitats del lleure han de donar compliment al Decret del Lleure 137/2003.
  7. Les entitats culturals han de tenir en compte la Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
  8. Les fundacions i associacions d’utilitat pública han d’observar el que disposa la Llei del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

Podeu trobar més informació a la pàgina web de Xarxanet