Del 6 fins al 20 de juny es poden presentar les candidatures

La ciutadania de Vilanova i la Geltrú interessada en organitzar la Festa Major de 2020 ja pot presentar la seva candidatura per ser pabordessa o paborde.

Del 6 al 20 de juny s’obre la presentació de candidatures mitjançant la web www.vilanova.cat, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

 

D’acord amb els acords de Ple del mes de maig de 2017, la Pabordia s’escollirà de la següent manera:

 

* En primer lloc, les entitats i associacions participants a les cercaviles de la Festa Major escolliran, en un acte obert el 4 de juliol i prèvia inscripció demanant el dret a vot, 2 dels membres de la Pabordia d’entre les persones que hagin presentat candidatura.

Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les associacions participants a les cercaviles de Festa Major

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17860

 

Sol·licitud de vot de les candidatures a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les associacions participants a les cercaviles de Festa Major

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17862

 

* En segon lloc, les entitats culturals inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions i les associacions de veïns que tinguin una activitat cultural constatada durant l’any, escolliran, en un acte obert el 4 de juliol i prèvia inscripció demanant el dret a vot, 2 membres més d’entre les persones que hagin presentat candidatura.

Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les entitats culturals o associacions de veïns

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17859

 

Sol·licitud de vot de les candidatures a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les entitats culturals o associacions de veïns

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17861

 

* L’Ajuntament escollirà una persona d’entre la ciutadania major de 18 anys que presenti la seva candidatura.

Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 a títol individual

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17759

 

* Finalment, l’Ajuntament proposarà dues persones per acabar de completar l’equip de 7 pabordes i pabordesses que composaran la Pabordia 2020.

La proposta haurà de ser aprovada en sessió plenària.

Podeu obtenir més informació a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al correu electrònic cultura@vilanova.cat, o al telèfon 93.814.00.00, extensió 3130.

 

Es busquen pabordes i pabordesses per a la Festa Major 2020